Thursday, March 13, 2014

Tutvustus


Koiduvalgus – uus "erakond" Eestis ja Euroopas
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dawnlight Party – a new "party" in Estonia and in Europe


Loojanguvärvides Eesti vajab uut koitu!

Õhtumaine Euroopa vajab uut visiooni.

Kõik see sünnib, kui tegutseme sihikindlalt üheskoos!


        Meie sihid ja meetodid

        Üldsiht: Inimväärne elu kõigile!

        Peasihid (allsihid):

        Loodusesõbralik ühiskond!
        Ühiskonnasõbralik majandus!
        Inimsõbralik riik!
        Sõbralikud suhted teiste riikidega!


Üheskoos teed käies me kasvame. Juba praegu tunneme end täiskasvanuna ja teame, mida on inimestel vaja normaalseks, täisväärtuslikuks eluks. Oma valitud tee käimist jätkates õpime ja areneme üha edasi, kutsume kaasa teisigi! Nii leiame koos lahendused probleemidele ja raskustele, mida tänapäeva maailm inimeste ja nende ühiskondade ette hulganisti seab.

Meie siht, ja samal ajal meetod, on sõbralik kooselu planeedil Maa. Meie ei pürgi ära kolima kosmoseavarustesse, ja ei soovita seda ka teistele. Me soovitame harjutada sõbralikke inimsuhteid ning tegutseda teadmispõhises avatud ühiskonnas siinsamas, sellel planeedil (ja võimalusel koguni sellel maal), kus me sündisime – täna, homme ja ülehomme, iga päev!

Õppimist ja teadmiste omandamist on vaja nii suhtlemiseks inimühiskonna sees kui ka suheldes ümbritseva maailmaga, sh loodusväärtustega. Oskused ei teki iseenesest, neid on vaja õppida. Samuti on vaja harjuda tegutsema maailmas, mille loomisel me osaleme. See maailm on praegusest oluliselt erinev. Milline täpselt ta tuleb, see oleneb meie kõigi panusest!

Nõnda teed käies, ja teisigi kaasa kutsudes, loodame millalgi jõuda sinnamaale, kus võime öelda, et inimkond on õppinud elama sõbralikes, vastastikku kasu toovates suhetes ning arendab neid suhteid edasi teadmispõhises avatud maailmas. Alles siis võime öelda, et inimkond on saanud täiskasvanuks!


Valitud tee käimisel huvilistele jõudu soovides,


Koiduvalguse klubi ehk "erakond"


Matti Masing,
Avatud Maailm

E-post mõtteavaldusteks: koiduvalgus(at)hot.ee
E-post tegevusteks: matti(at)ut.ee

Koiduvalguse tee ...

Koiduvalguse tee ja selle astmed

„Koiduvalguse teed“ võib kujutada kui teed, mis tuleb läbida, et saavutada kavandatud sihid. Koiduvalguse üldsiht on luua kestlikud inimväärse elu ühiskonnad planeedil Maa.

Nn sotsiaal-matemaatikat abiks võttes võib proovida visandada numbrilisi näitajaid. Ehk, kui kaua võiks võtta aega Koiduvalguse tee käimine? Siin tuleb mõõta ajalugu, inimkonna senist teed täiskasvanuks saamise suunas. On kerge märgata, et see tee pole olnud lühike, see tee on olnud üsnagi pikk. Kui sobivas keskkonnas kasvav inimene võib saada täiskasvanuks 20, 30, 40 või 50 aastaga (oleneb inimesest ja oleneb keskkonnast; oleneb kõigest sellest, mida on vaja täiskasvanuks saamiseks elu jooksul õppida; ent on keskkondi, kus paljud inimesed ei saa sotsiaalses, inimväärse elu mõttes täiskasvanuks iial!), siis mitu aastat kulub selleks inimkonnal? Ilmselt tunduvalt rohkem. Kas inimindiviidi kasvamise ja küpsemise ühele eluaastale vastab inimkonna ajalooline areng 1000, 10 000 või 100 000 aastat? Selle saame teada siis, kui inimkond on saanud täiskasvanuks, on minetanud oma lapsikused ühiskonnakorralduses. Arvatavasti võtab see aega veel väga palju. Seega võib Koiduvalguse tee kujuneda üsnagi pikaks ... Ometi, selle tee käijat ja selle tee käimist ei tohiks ajafaktor heidutada. Sest edasiminek – ja selge sihi nägemine oma jalge ees, samuti kaasteeliste abistamine ja juhendamine – on parem ja selgelt inimväärsem tegevus kui tegevusetus või paigalseis. See on parem ja inimväärsem kui ebainimliku süsteemi poolt tekitatavate inimkannatuste pidev pealtvaatamine, istudes või seistes käed rüpes.

Vastavalt „tee käimisele“ saab eristada erinevaid teelõike, (trepi-)astmeid ja struktuure.

Näiteks klubi-aste on niisugune, kus ühiskonnas on tekkinud inimesi, kes soovivad entusiastlikult Koiduvalguse teed käia ning korraldavad sel puhul kokkusaamisi ja arutelusid. Nõnda tegutsedes saavad nad olla eeskujuks teistele, kes eelolevatega liituvad. Ent klubiline aste on puhtalt vabatahtlik ja mänguline, olemsuselt niisiis lapsemeelne. Nagu laste maailmas, nii ka klubis puudub VASTUTUS ühiskonna ees. Kui klubilised väsivad, või neil tekivad muud huvid, ja nad minetavad või unuistavad Koiduvalguse printsiibid, siis nii ongi. Klubi ei võta endale vastutust inimete el korraldamise eest ühiskonnas ja riigis.

Järgmine on erakonna-aste. Selle puhul tekib VASTUTUS ühiskonna ees. Kui erakond midagi lubab, siis ta ka vastutab selle eest. Kui erakond on võimul, siis ta ka vastutab selle võimu tagajärgede eest ühiskonnas. Vastutab neis valdkondades, neis lõikudes ja neis mahtudes, kus ta on olnud OTSUSTAJA.

Olukorras, kus Koiduvalguse sihid ja Koiduvalguse tee etapid püsivad inimestel meeles pikemat aega, ent Koiduvalguse erakond ei ole otsustaja ühiskonna ja riigi elus, võib rääkida Koiduvalguse liikumisest, liikumise-astmest või liikumise-vormist. S.t, mõtted on inimestel olemas, samuti on olemas soovid, ent puuduvad struktuurid, korraldused jm võimalused Koiduvalguse sihtide elluviimiseks.

(Näiteks RAHAL põhinevas ühiskonnas ja riigis, kus kõik inimesed on kohustatud maksma arveid ja elama oma elu RAHA najal – mida olevat alati vähe! –, ei pruugi leiduda niipalju raha, et Koiduvalguse struktuure luua, inimesi tööle palgata, ideid levitada jne.)

Siin võib appi tulla Koiduvalguse Fond. Huvilised võivad luua spetsiaalse fondi, kes kogub ja eraldab ressursse Koiduvalguse tee käimiseks, Koiduvalguse sihtide levitamiseks ja elluviimiseks ühiskonnas ja riigis, inimeste ees olevate Koiduvalguse teelõikude tutvustamiseks ja inimeste aitamiseks neid teelõike läbida.


Matti Masing,
Avatud Maailm

Kuidas edasi ...

Kuidas edasi ... (lähem tegevuskava)


Ühiskonna lakkamatu arendamine on demokraatliku avatud ühiskonna tähtsaim ülesanne!Oodatud on huviliste mõtteavaldused ühiskonna arendamise teemal. Eriti oodatud on huviliste omapoolsed panused, mis võivad olla erinevad, olenedes iga inimese senisest eluteest ja omandatud kogemustest. Viljakas, tulemusi andev ühiskonna arendamine saab toimuda ka läbi olemas olevate tegevusvormide, sh Riigikogu, kuhu pääsemiseks on ühiskonna arendamise huvilistel vaja moodustada erakond.

Erakonna loomise perioodil on vaja liikuda kindlas suunas, astuda rida samme, et kujundada meie oma nägu ja teha see ühiskonnas tuntuks. Kõik see ongi esimene tegevus või töö, mis praegu, märtsis 2014 seisab alles ees.

Eestis on juba olemas erinevaid mõttekodasid, kus arutatakse ühiskonna arengute üle. On loomulik, kui nende kodade tegevus viib uute erakondade tekkimiseni. Riigikogu valimistele minnes (järgmised on 1. märtsil 2015) oleks hea, kui kandideeriv erakond on piisavalt küps ning selge tegevuskavaga, seal võiksid tegutseda erinevate elualade asjatundjad. Sarnaste huvidega rühmadel on otstarbekas liituda üheks suuremaks erakonnaks. Selleks on vaja meil kõige esmalt e-posti vahendusel suhelda ja, huvi püsimisel, kindlasti ka kohtuda!

Ühiskonna arendamise huvilistele jõudu soovides! Eesti vajab Teie panust! Maailm ootab Teie tegu!


Matti Masing

E-post mõtteavaldusteks: koiduvalgus(at)hot.ee
E-post tegevusteks: matti(at)ut.ee

Osalemise vormid

Osalemise vormid ja tegevuse tasemed (astmed)

Klubiline tase“ on lihtne ja osalejatele ilmselt mitte kurnav. Selleks pole vaja palju inimesi ega tööressursse. Selle taseme puhul osalejatel enam-vähem puudub vastutus ühiskonna ees – „klubi on klubi“.

Erakonna tasemele“ minek on keerukam ja raskem, sellega kaasneb oluline vastutus inimeste ja ühiskonna ees. Kaasneb palju tööd, sisukat tööd, inimeste ja ühiskonna pidevat teavitamist olulistes valdkondades ja küsimustes. Selles tegevuses erakond õpib ja areneb, annab ühiskonnale oma panust, liigub ise ja aitab teistelgi liikuda edasi „Koiduvalguse teel“ ...


Koiduvalguse Klubi

Enne erakonna moodustamist peaksid huvilised omavahel tutvuma ja selgitama, kas neil leidub piisavalt ühiseid huvisid. Kohtumiste ja arutelude käigus saab kujundada ühtse tegevuskava, ning viimase alusel luua ametlik, pidevalt tegutsev ja arenev erakond.

Sobiv viis kohtumisteks enne erakonna loomist on klubi-taoline tegevus. Kindlasti peaks olema võimalik klubil liikmetel kohtuda suuremates Eesti linnades, nt Tallinnas, Tartus, Narvas jm.

Kui kellelgi on pakkuda kohtumispaika meie ühisteks kokkusamisteks, siis palun lahkesti sellest teada anda. Klubi kohtumised võiksid alata ettekandega mõnelt asjatundjalt, millele järgneb arutelu ja vaba mõttevahetus. Kohtumistest teavitatakse potentsiaalseid osalejaid (klubi liikmeid) vähemalt nädal aega ette.  

Klubis osalejate jaoks on vaja luua spetsiaalne elektrooniline vestlusring, kus saab omavahel vestelda, arutleda ja saata teateid toimuva kohta. Hiljem võiks koostada ka klubi kodulehe.


Esialgu kõik. Ootan nüüd Teiepoolset huvi ja pakkumisi. Ootan nüüd Teiepoolset panust!


Matti Masing

E-post tegevusteks: matti(at)ut.ee  

Koiduvalguse Fond

Koiduvalguse Fond

Siin on sobiv koht kutsuda inimesi andma oma panust Koiduvalguse teemal.

Tuleb luua fond ja panna see tööle. Selleks on vaja kõigepealt leida inimesed, kes niisugust asja oskavad ja suudavad.

Palun andke siingi oma panusest lahkesti teada!


Matti Masing

E-post tegevusteks: matti(at)ut.ee  

Kontaktid

Kontaktid

Matti Masing

E-post mõtteavaldusteks: koiduvalgus(at)hot.ee
E-post tegevusteks: matti(at)ut.ee  


Lingid

http://open-society-movement.blogspot.com/


Avatud Maailm (filmid)


Okupeeri oma müür (Artur Talvik ja Peeter Vihma, 2013)

     Tartu tähetornis, veebruaris 2014.

     Fosforiidisõda Eestis: Kas kullatünnil istuv rahvas jääb jälle kõigest ilma? 

     Maailm on väga ärev.
     Ka rentslikeel on lubatud.
     Eesti keel ja eestlased elavad eksistentsi piiril.
     Globaliseerumine -- kolonialismi uus vorm.

     Korrates SURVIVAALI ideed, 12 ja 18 aastat hiljem ... ... Nuu-jahhh .....
     Igatahes vaadata võib, kellel „palk jookseb“, kellel on aega ... ...